Zheng Haozhong

WEB ZHENG HAOZHONG_Qiu Chen 6_2014_Oil on canvas_110x120cmWEB ZHENG HAOZHONG_Self-Portrait 4_2015_Oil on canvas_200x300cmWEB ZHENG HAOZHONG_Men and Work 3_2015_Oil on canvas_200x300cmWEB2 ZHENG HAOZHONG_Wanderer 17_2014-2015_Oil on canvas_38x46cmx20WEB ZHENG HAOZHONG_Wanderer 17_2014-2015_Oil on canvas_38x46cmx20