_______________________________________________________________________________________

    Chang Ting-Tong           Chang Huei-ming            Chen Chieh-jen             Chen Ching-yuan            Chou Yu-Cheng     

  .

    Chu Chun-teng                Hung Chien-ni                 Kao Jun-honn                Lee Ming-wei                 LuxuryLogico                                         

.

   Wu Chi-tsung                   Yu-chen Wang                 Yao Jui-chung       

       

 

 

 

The Artist Directory is kindly supported by funding from Spotlight Taiwan.